Telefoni

+355 69 753 1770

Email

v.berisha@beresearch.al

Shërbimet

Ne ofrojmë shërbime të plota të hulumtimeve të tregut dhe të opinionit publik, që nga zhvillimi i konceptit të hulumtimit deri te rekomandimet për veprime konkrete. Llojet kryesore të hulumtimeve që ofrohen nga ne janë:

 • Hulumtim i kënaqësisë së konsumatorëve
 • Segmentimi i tregut
 • Imazhi i markës dhe i korporatës
 • Pozicioni i markës në treg
 • Mystery shopping
 • Testimi dhe zhvillimi i produkteve
 • Testimi i koncepteve për reklama dhe fushata
 • Përcjellja dhe vlerësimi i reklamave dhe fushatave
 • Përcaktimi i çmimeve optimale
 • Planifikimi për fushata në media
 • Hulumtimi i mediave
 • Kontrolli dhe mbikëqyrja e distribucionit dhe çmimeve
 • Hulumtim me punëtorë të korporatave
 • Hulumtim i opinionit publik

Kuantitative:

 • Intervistat ballë–për–ballë me tablet
 • Intervistat telefonike
 • Hulumtimet online

Kualitative:

 • Fokus grupet
 • Intervistat e thella
 • Intervistat etnografike
 • Vlerësimet me panel